Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 68010/2022
30-12-2022
10-01-2023
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ BCL-2 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ NMR ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (IN-CELL NMR)
82810

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής

20%

Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση δομών βιολογικών μακρομορίων

30%

Καλή γνώση της Αγγλικής

10%

 Εμπειρία σε λογισμικά Κβαντικής  Χημείας, Μοριακής Δυναμικής, Μοριακής Πρόσδεσης, Υπολογιστικής Τοξικολογίας και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

20%

High Performance Computing (HPC), προγραμματισμός σε περιβάλλον Unix, Γλώσσες προγραμματισμού (Fortran, C, Python)

20%

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό στο επιστημονικό πεδίο ανάλυσης δομών βιολογικών μακρομορίων

50%

Τεκμηριωμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των πέντε (5) ετών μετά την κτήση του πτυχίου, σε ερευνητικές θέσεις με αντικείμενο ανάλυση δομών βιολογικών μακρομορίων

50%

Study of structural and conformational properties of lipid interactions with the target protein, Bcl-2, at the cellular level (WP2).

e-max.it: your social media marketing partner