Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 67312/2022
23-12-2022
03-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
61835

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε)  της ημεδαπής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) ευρωπαϊκό η συγχρηματοδοτούμενο έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε

·       1-6 μήνες: 5 μονάδες

·       6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

·       από 12 έως 18 μήνες: 15 μονάδες

·       άνω των 18 μηνών:20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία από συλλογή υλικού, κατάλληλη επεξεργασία του και δημιουργία τελικού παραδοτέου /report

·       1-6 μήνες: 5 μονάδες

·       6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

·       από 12 έως 18 μήνες: 15 μονάδες

·       άνω των 18 μηνών:20 μονάδες

Συμμετοχή στην οργάνωση της πιλοτικής δράσης για θέματα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης & συνεισφορά στην υλοποίηση της τεχνικής αναφοράς (O5). 

e-max.it: your social media marketing partner