Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 67301/2022
23-12-2022
03-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
61835

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής (Π.Ε) ή πτυχίο συναφούς αντικειμένου (ΠΕ) ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) ευρωπαϊκό η συγχρηματοδοτούμενο έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στο σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

·       1-6 μήνες: 5 μονάδες

·       6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

·       από 12 έως 18 μήνες: 15 μονάδες

·       άνω των 18 μηνών:20 μονάδες

Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη ανάπτυξης & χρήσης λογισμικού (Software) για εκπαιδευτικά) περιβάλλοντα

·       1-6 μήνες: 5 μονάδες

·       6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

·       από 12 έως 18 μήνες: 15 μονάδες

·       άνω των 18 μηνών:20 μονάδες

Συμμετοχή στην τεχνική υποστήριξη των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για την πρόσβασή τους και χρήση της σύγχρονης πλατφόρμας Επαγγελματικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων με θέμα την πράσινη οικονομία (O5). 

e-max.it: your social media marketing partner