Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 67264/2022
22-12-2022
02-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής Π.Ε ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ON/OFF

Συμμετοχή σε έργο σχεδίασης / ανάπτυξης πληροφοριακής εφαρμογής (τουλάχιστον ένα έργο)

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών

• έως 1 έτος: 5 μονάδες

• > από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• > 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία στο σχεδιασμό και προγραμματισμό και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών

• έως 1 έτος: 5 μονάδες

• > από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• > 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων όπως Angular Framework και Ionic Framewok & Electron

• έως 1 έτος: 5 μονάδες

• > από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• > 3 έτη: 15 μονάδες

Σχεδιασμός, προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner