Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 66890/2022
21-12-2022
02-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον σε ένα συγχρηματοδοτούμενο/διασυνοριακό έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή Εμπειρία στη δημιουργία γεωγραφικού διαδραστικού χάρτη αποτύπωσης των πολιτιστικών πληροφοριών

Μήνες Εργασίας Χ 1 μονάδα,

Μέγιστη βαθμολογία: 24 μονάδες

Εργασιακή Εμπειρία και Γνώσεις την επεξεργασία, ανάλυση και δημιουργία ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικών assets

Μήνες Εργασίας Χ 1 μονάδα,

Μέγιστη βαθμολογία: 24 μονάδες

Συνεισφορά στην απεικόνιση, σχεδιασμό και αξιποίηση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την απεικόνιση σε διαδραστικό χάρτη αποτύπωσης των τουριστικών και πολιτιστικών πληροφοριών και ενσωμάτωσης ταων τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner