Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 66850/2022
21-12-2022
02-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας ή ισότιμο αντίστοιχης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ    

ON/OFF

Συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με θέματα πολιτισμού    

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης ομάδας/ διαδικασιών για υλοποίηση δράσεων    

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέσω Πληροφοριακού Συστήματος

Μήνες Εργασίας Χ 1 μονάδα,

Μέγιστη βαθμολογία: 24 μονάδες

Εμπειρία στην αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών ως βασικά στοιχεία αναπτυξιακών μοντέλων                  

Μήνες Εργασίας Χ 1 μονάδα,

Μέγιστη βαθμολογία: 24 μονάδες

Συμμετοχή στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για την ενίσχυση της  πολιτιστικής εμπειρίας (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner