Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 66815/2022
21-12-2022
02-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Project Management (Διαχείριση Έργου) ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε δύο (2) έργα (ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε) σχετικά με θέματα πολιτισμού

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε

Εμπειρία:

●                     Έως 1 έτος: 5 μονάδες

●                     1-3 έτη: 10 μονάδες

●                     3-5 έτη: 15 μονάδες

●                     >5 έτη: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Εμπειρία:

●                     Έως 1 έτος: 5 μονάδες

●                     1-3 έτη: 10 μονάδες

●                     3-5 έτη: 15 μονάδες

●                     >5 έτη: 20 μονάδες

Οργάνωση & καθοδήγηση ομάδας έργου για δράσεις προώθησης του έργου και αύξησης του αντικτύπου στο ευρύ κοινό μέσω της διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων και των ψηφιακών προϊόντων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του έργου (Π2.1.4).

e-max.it: your social media marketing partner