Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 66567/2022
20-12-2022
30-12-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ στις Θετικές Επιστήμες ή Βιοεπιστήμες από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/OFF

Εγγραφή και ενεργός παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Χημεία ή Βιοχημεία ή συναφές αντικείμενο του Παν. Ιωαννίνων

ΟΝ/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Γ2

ΟΝ/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός >8: 20 μονάδες

Βαθμός από 6,5 έως 8: 10 μονάδες

Εργαστηριακή εμπειρία σε μεθόδους Ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών, Χρωματογραφίας, Φασματομετρίας 

0-30 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης σε διεθνή περιοδικά

5 Μονάδες ανά δημοσίευση (μέγιστη βαθμολογία  20 μονάδες)

Μελέτη αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών του πυρηνικού φακέλου (ΠΕ2.4).

e-max.it: your social media marketing partner