Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 66397/2022
19-12-2022
30-12-2022
ΓΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ Η2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ (Eco-Bio-H2-FCs)
82886

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Πτυχίο Xημικού, Επιστήμης Υλικών ή συναφών επιστημών.

Βαθμός πτυχίου x 10 μονάδες

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Βαθμός Μ.Δ.Ε x 10 μονάδες

3

Διδακτορική Διατριβή κατά προτίμηση στην Χημεία Υλικών (Σύνθεση και Χαρακτηρισμό Υλικών/Νανοϋλικών).

ΟΝ/OFF

4

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σύνθεσης/τροποποίησης υλικών (αντιδράσεις στερεάς κατάστασης, ένθεσης, υγρής χημείας κ.ά) με έμφαση στα καταλυτικά και προσροφητικά υλικά (μεσοπορώδη MCM-41, SBA-15, KIT-6, φυλλόμορφα, νανοάνθρακες, κ.ά.).

ΟΝ/OFF

5

Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού υλικών (XRD, SEM/EDS, XPS, Raman, FTIR, DTA/TGA/DSC, AFM, κλπ). Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού πορωδών υλικών (ποροσιμετρία κλπ.) θα συνεκτιμηθεί θετικά.

ΟΝ/OFF

6

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών, ή κοινοτικών ή διεθνών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Έτη x 20 μονάδες με max 100 μονάδες

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Γνώση Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί)

50 μονάδες: Καλή γνώση,

100 μονάδες: πολύ καλή γνώση,

150 μονάδες: άριστη γνώση

2

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Δημοσιεύσεις x 10 μονάδες με max 200 μονάδες

3

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σχολεία, ημερίδες κλπ.

Ανακοινώσεις x 5 μονάδες με max 50 μονάδες

  • Συμμετοχή στην σύνθεση και δομικό, μορφολογικό και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό προσροφητικών και καταλυτικών υλικών για την κατασκευή και βελτιστοποίηση συστήματος καθαρισμού υδρογόνου (ΠE4).
e-max.it: your social media marketing partner