Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 65988/2022
16-12-2022
27-12-2022
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
82704

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών AΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(5-10) x 3 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(5-10) x 3 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης (απαιτείται έγγραφο από τον φορέα υλοποίησης από το οποίο να προκύπτει το αντικείμενο και η διάρκεια συμμετοχής στην ομάδα έργου)

(αριθμός μηνών) x 1 μονάδα

(μέγιστη βαθμολογία 15 μονάδες)

Εμπειρία στην χρήση εργαλείων και τεχνικών επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων Internet of Things (ΙοΤ) (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα).

(βαθμολογία 1-5)

(μέγιστη βαθμολογία 5 μονάδες)

Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του τελικού Πρωτοτύπου του έργου Proximiot (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3: Ολοκλήρωση, βελτίωση του συστήματος και επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας).

e-max.it: your social media marketing partner