Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 26290/2022
18-05-2022
02-06-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο ΑΕΙ στις Βιοεπιστήμες από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/OFF

2

Εγγραφή και ενεργός παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Μοριακή ή Κυτταρική Βιολογία ή Βιοχημεία ή Βιοτεχνολογία του Παν. Ιωαννίνων

ΟΝ/OFF

3

Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Γ2

ΟΝ/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Βαθμός πτυχίου

20 μονάδες για βαθμό>8,

10 μονάδες για βαθμό μεταξύ 6.5 και 8

2

Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο σε μεθοδολογίες Μοριακής ή Κυτταρικής Βιολογίας ή Βιοχημείας κατά τη διάρκεια προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών

10 μονάδες ανά εξάμηνο απασχόλησης

3

Δημοσιεύσεις σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης σε διεθνή περιοδικά

5 Μονάδες ανά δημοσίευση (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

 

Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου

 

Κατασκευή κυτταρικών σειρών με μεταλλάξεις ή απαλοιφές λειτουργικών γονιδίων και μελέτη αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών του πυρηνικού φακέλου (ΠΕ2.4).

e-max.it: your social media marketing partner