Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 26178/2022
17-05-2022
01-06-2022
ΦΡΙΛΙΓΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
83052

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

 Πτυχίο Φιλολογίας ή συναφές πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής

ON/OFF

 Εργασιακή εμπειρία φιλολογικής-γλωσσικής επιμέλειας βιβλίων  

2 μονάδες ανά έτος εργασιακής εμπειρίας φιλολογικής-γλωσσικής επιμέλειας βιβλίων (αποδεδειγμένα βάσει σχετικών παραστατικών)

(μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία γλωσσικής επιμέλειας επιστημονικών βιβλίων στην περιοχή των επιστημών ζωής

2 μονάδες ανά βιβλίο στην περιοχή των επιστημών ζωής για το οποίο έγινε φιλολογική-γλωσσική επιμέλεια (αποδεδειγμένα βάσει σχετικών παραστατικών)

(μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Εργασιακή εμπειρία γλωσσικής επιμέλειας βιβλίων βιολογίας για δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2 μονάδες ανά βιβλίο βιολογίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το οποίο έγινε γλωσσική επιμέλεια (αποδεδειγμένα βάσει σχετικών παραστατικών)

(μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Συγγραφικό έργο για εκπαιδευτικά επιστημονικά βιβλία στην περιοχή των επιστημών ζωής

2 μονάδες ανά εκπαιδευτικό βιβλίο στην περιοχή των επιστημών ζωής για το οποίο έγινε συγγραφικό έργο (αποδεδειγμένα βάσει σχετικών παραστατικών)

(μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Γλωσσική επιμέλεια επιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξελικτική θεωρία που θα αναρτηθεί στον Κόμβο LUCAS.

e-max.it: your social media marketing partner