Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25325/2022
11-05-2022
26-05-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(REQUIRED QUALIFICATIONS)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

SCORE RATING or ON/OFF

ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική Χημεία

ΟN/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας

ON/OFF

Εμπειρία στην ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων μέσω NMR πρώτης και δεύτερης διάστασης

ON/OFF

Εμπειρία σε θεωρητικούς υπολογισμούς που σχετίζονται με αλληλεπίδραση μορίων φυσικών προϊόντων με πρωτεϊνικούς στόχους με στόχο την αντιμικροβιακή δράση αυτών

ON/OFF

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/διεθνή περιοδικά

5 μονάδες ανά δημοσίευση (μέγιστο 20 μονάδες)

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner