Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25174/2022
10-05-2022
25-05-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Πρακτική Εκμάθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην βιομηχανία 4.0
60980

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια και περιοδικά

Μια (1) μονάδα για κάθε δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο και πέντε (5) μονάδες για κάθε δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό

Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιβλιογραφικής έρευνας, συγγραφή τεχνικών αναφορών στα αγγλικά

·                      Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μονάδες

·                      Εμπειρία >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

·                     Εμπειρία >3 έτη: 15 μονάδες

Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα, Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής Μάθησης

·                      Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μονάδες

·                      Εμπειρία >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

·                     Εμπειρία >3 έτη: 15 μονάδες

Γνώση Δεύτερης Ευρωπαικής Γλώσσας

•          Ναι:10 μονάδες

•           Όχι: 0 μονάδες

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην έρευνα για την αναζήτηση καλών πρακτικών για τη Βιομηχανίας 4.0 αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Μηχανική Μάθηση. Συμβολή στην αναζήτηση και καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, εφαρμογή των αρχών της Ταξινομίας για θέματα ΑIoT (WP3). Υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης των διαδικτυακών μαθημάτων, προετοιμασίας και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, βίντεο, μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις, ερωτήσεις και quizzes)(WP4).

e-max.it: your social media marketing partner