Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24973/2022
10-05-2022
25-05-2022
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
82440

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την ηλεκτρονική.

ON/OFF

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών ορατού φωτός

Μήνες x 1 μονάδα

(max 6 μονάδες)

Εμπειρία στον σχεδιασμό - υλοποίηση εφαρμογών για ηλεκτρονικές διατάξεις με χρήση Linux

Μήνες x 1 μονάδα

(max 6 μονάδες)

Εμπειρία στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών διατάξεων

Μήνες x 1 μονάδα

(max 6 μονάδες)

Επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας. Μελέτη συνεργατικής λειτουργίας VLC-RF, με α) την εκτίμηση πιθανών κενών στην κάλυψη από την τεχνολογία VLC, β) τη διερεύνηση της αύξησης της κάλυψης από τη συνεργατική λειτουργία των τεχνολογιών VLC-RF και γ) τη σχεδίαση και ανάλυση των επιδόσεων του δικτύου.

Υλοποίηση υποσυστήματος τελικού χρήστη αναφορικά με την ανάπτυξη και τον έλεγχο του λογισμικού των τελικών χρηστών. Συντήρηση του συστήματος των τελικών χρηστών και αποσφαλμάτωση πιθανών λαθών που θα προκύψουν. Αξιολόγηση και αναθεώρηση των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος.

e-max.it: your social media marketing partner