Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21169/2022
18-04-2022
05-05-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education (JANUS)
61834

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

 

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη της Πληροφορικής, στο Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παν. Ιωαννίνων

 

ON/OFF

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε Ερευνητικά & Αναπτυξιακά συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά έργα

·   Μήνες Εργασίας Χ 1 μονάδα, Μέγιστο 20 μονάδες

Βαθμός διπλώματος με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων

·   Βαθμός x 2 μονάδες (μέγιστος βαθμός 20 μονάδες)

   

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη της ομάδας έργου στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας θα επιτρέψει στους εμπλεκόμενους φορείς να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης. (Ο3).

e-max.it: your social media marketing partner