Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21020/2022
15-04-2022
03-05-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Bιολογίας ή Χημείας ή Επιστημών Υγείας ή Βιοεπιστημών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

10 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία μικροσκοπίας

10 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία σε χειρισμούς DNA, πρωτεϊνών

20 Μονάδες

Χρήση Υπολογιστών (Πτυχίο E.C.D.L. ή ανάλογο)

5 Μονάδες

“Μελέτη των αναδιοργανωτών χρωματίνης στο αναπτυξιακό μονοπάτι hedgehog” (ΠΕ2.5).

e-max.it: your social media marketing partner