Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20919/2022
15-04-2022
03-05-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου

Βαθμός πτυχίου x 10 μονάδες

Μεταπτυχιακός φοιτητής Χημείας, Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Άριστη γνώση σύγχρονων μεθόδων καθαρισμού Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους, Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας και Χρωματογραφία στήλης

ON/OFF

Άριστη γνώση μεθόδων ταυτοποίησης οργανικών ενώσεων με Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (Nuclear Magnetic Resonance, NMR), Μοριακή φασματοφωτομετρία Υπεριώδους-Ορατού (Ultraviolet- visible, UV-VIS), Φθορισμομετρία (fluorescence spectroscopy) στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε διεθνή/επιστημονικά περιοδικά που σχετίζονται με την ενθυλάκωση μορίων

ON/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιητικό Β2)

ON/OFF

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner