Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20818/2022
14-04-2022
29-04-2022
ΠΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
GRAPHTEMPO: EXPLORING THE HISTORY OF TEMPORAL GRAPHS
82718

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διδακτορικός φοιτητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή συναφούς Τμήματος. Απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος.

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 4 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες)

Εμπειρία σε ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων και γράφων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(αριθμός μηνών ) x 1 μονάδα, (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(αριθμός μηνών) x 1 μονάδα, (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών συστημάτων, υλοποίηση ερωτημάτων, αποτίμηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά και συνθετικά σύνολα δεδομένων (μέρος των παραδοτέων 3.1, 3.2 και 3.3).       

e-max.it: your social media marketing partner