Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20492/2022
13-04-2022
28-04-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - CARDIOCARE
82856

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10 μονάδες

Γνώσεις προγραμματισμού σε PYTHON, C++, HTML

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Πακέτο εργασίας «WP1/Task 1.3 Development of the ePsycHeart mobile application for effectively monitoring intrinsic capacity and QoL & Task 1.5 Development of the eHealtHeart mobile application for the implementation of behavioural and psychological interventions», «WP3/ Task 3.1 Risk stratification models based on non-imaging data και Πακέτο εργασίας «WP5/ Task 5.2. The CARDIOCARE Data management and HPC platform».

e-max.it: your social media marketing partner