Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20427/2022
13-04-2022
28-04-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++

ON/OFF

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού εξειδικευμένων εργαλείων

(μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας) x 1 μονάδα,

(μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός ΜΔΕ Χ 1 Μονάδα

(μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(Βαθμολογία 1-10) Χ 1 Μονάδα

(μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Πρόσκλησης (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 1 μονάδα, (μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 2 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών που αφορούν τις επιστημονικές περιοχές της Πειραματικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, της Πειραματικής Πυρηνικής Φυσικής και της Φυσικής Ιατρικής στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας Π1.1 του έργου «ΔΙΩΝΗ».

e-max.it: your social media marketing partner