Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19658/2022
07-04-2022
22-04-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών επιστημών ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με πολιτισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από συλλογή/επεξεργασία δεδομένων και πρακτικών για την εκπόνηση μελέτης/αναφοράς 

·         0-6 μήνες: 5 μόρια

·         6   έως 1 έτος: 10 μόρια

·         1-3  έτη :  15 μόρια

·         >3  έτη :  20 μόρια

Εμπειρία σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων και αξιολόγησης καλών πρακτικών

·         0-6 μήνες: 5 μόρια

·         6 έως 1 έτος: 10 μόρια

·         1-3 έτη : 15 μόρια

·         >3 έτη : 20 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και εκπόνηση μελέτης/ τεχνικής αναφοράς

·         0-6 μήνες: 5 μόρια

·         6 έως 1 έτος: 10 μόρια

·         1-3 έτη : 15 μόρια

·         >3 έτη : 20 μόρια

Γνώση Ιταλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας

·         ΝΑΙ: 5 μονάδες

·         ΟΧΙ: 0 μονάδες

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνικής αναφοράς με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των δύο (2) μελετών επίσκεψης σε Άρτα και στόχο τη δημιουργία τουριστικού κινήτρου επίσκεψης στην περιοχή και τη δημιουργία ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας (Π3.1.1) (WP3). Σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνικής αναφοράς με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής εκδήλωσης για τους τοπικούς φορείς (stakeholders) στην Άρτα, με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση τοπικών φορέων για τα οφέλη και τη σημαντικότητα της συμμετοχής τους  SMARTIMONY (Π4.1.2).

e-max.it: your social media marketing partner