Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18778/2022
04-04-2022
19-04-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βασικός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας Βιοεπιστημών (Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής κλπ) ή Χημείας

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιοεπιστήμες

15 Μονάδες

Ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

2 μονάδες ανά έτος με μέγιστο τις 10 μονάδες

Βαθμός συνάφειας βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

0-15 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της πρότασης
Ο βαθμός εμπειρίας θα προκύψει από δημοσιεύσεις ή/και συνέντευξη

0-15 μονάδες για εμπειρία σε καλλιέργειες κυττάρων και σε κυτταρομετρία ροής
0-15 μονάδες για εμπειρία με οποιοδήποτε σύστημα ανάλυσης μοναδιαίων κυττάρων

Σχετικές Δημοσιεύσεις

10 μονάδες

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10 μονάδες

Ανάπτυξη τεχνολογίας διαχωρισμού κυτταρικών πληθυσμών με αναλυση μοναδιαίων κυττάρων.

e-max.it: your social media marketing partner