Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16878/2022
29-03-2022
13-04-2022
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Q3D: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
82501

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι o υποψήφιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) Χ 2 μονάδες

Μέγιστη Βαθμολογία: 20 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία) Χ 10 μονάδες

Μέγιστη Βαθμολογία: 20 μονάδες

Εμπειρία σε υλοποίηση έργων με αντικείμενο συναφές με συστήματα σχεδίασης/κατασκευής με υπολογιστή (CAD/CAM systems) (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(Μήνες εμπειρίας) x 2 Μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 40 Μονάδες)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)

(Αριθμός δημοσιεύσεων) x 10 Μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 20 Μονάδες)

  • Τελικές τροποποιήσεις στο διαδραστικό εργαλείο υπολογισμού εκτυπωσιμότητας (μέρος του Π5.3).
  • Εκπόνηση πειραματικής αξιολόγησης σε πιλοτικές εφαρμογές (μέρος του Π6.2).
  • Δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας (μέρος του Π7.1).
e-max.it: your social media marketing partner