Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16680/2022
29-03-2022
13-04-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 5 μονάδες

Μεταπτυχιακός φοιτητής στην Χημεία με αντικείμενο έρευνας που να περιλαμβάνει τεχνικές χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών ρύπων

ON/OFF

Eρευνητική εμπειρία στα κάτωθι: • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας και εκχύλισης δειγμάτων για τον προσδιορισμό οργανικών επιμολυντών • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών ρύπων – επιμολυντών σε τρόφιμα.

Μήνες εμπειρίας x 5 μονάδες

Μέγιστη βαθμολογία: 420 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

5 μονάδες/ανακοίνωση

Μέγιστη βαθμολογία: 25 μονάδες

  • Εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού υπολειμμάτων χημειο-θεραπευτικών και φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε επιλεγμένα τρόφιμα (ΠΕ2).
e-max.it: your social media marketing partner