Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16252/2022
28-03-2022
12-04-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι o/η υποψήφιος/α είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2 ή ανώτερο (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υποτροφίας (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

Σημείωση: Δεν απαιτείται σε περίπτωση κατόχου διπλώματος που είναι αναγνωρισμένο ως integrated master.

ON/OFF

Εμπειρία σχεδίασης και υλοποίησης αλγοριθμικών τεχνικών υδατοσήμανσης ψηφιακών αντικειμένων

(μήνες εμπειρίας) Χ 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Σημείωση: εμπειρία αποκτηθείσα μέσω διπλωματικής εργασίας ή ΜΔΕ προσμετράται έως 10 μήνες

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

βαθμολογία 1-5 ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός: 10 μονάδες, μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 2 Μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 20 Μονάδες)

Πολύ καλή γνώση θεωρίας γραφημάτων, αλγορίθμων και δομών δεδομένων

(αριθμός συναφών μαθημάτων) x 2 Μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 10 Μονάδες)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

(Αριθμός δημοσιεύσεων) x 4 Μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 20 Μονάδες)

  • Διεξαγωγή έρευνας στη σχεδίαση, την υλοποίηση και την πειραματική αποτίμηση αλγοριθμικών τεχνικών απόκρυψης πληροφορίας και προστασίας ψηφιακών αντικειμένων. Η συγκεκριμένη μελέτη σκοπεύει στην ανάπτυξη γραφοθεωρητικών προσεγγίσεων και μοντέλων υδατοσήμανσης για την ασφαλή ενσωμάτωση και απόκρυψη πληροφορίας για την προστασία της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των ψηφιακών αντικειμένων και των υπολογιστικών συστημάτων.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2, ως μέρος των παραδοτέων Π1.2.1 και Π1.2.3.
e-max.it: your social media marketing partner