Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16008/2022
24-03-2022
08-04-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Βιολογίας ή άλλο συναφές με βαθμό μεγαλύτερο του 7 (επτά)

ΟΝ/OFF

2

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Γενετικής ή συναφές

ΟΝ/OFF

3

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)

ΟΝ/OFF

4

Σχετική ερευνητική εμπειρία

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού προγράμματος με τη θέση

1-5 (5 μεγάλη συνάφεια και των δύο, 4 μεγάλη συνάφεια του ενός, με διαβαθμίσεις ως πολύ μικρή 1)

Εμπειρία ανάλυσης πολυμορφισμών DNA και αλληλούχισης DNA

1-12 (1 μονάδα για κάθε μήνα εμπειρίας)

Εμπειρία ανάλυσης γονιδίων και μοντέλων στρες

1 μονάδα (0-1 Μονάδα)

Ερευνητική εμπειρία σε διαφορετικά εργαστήρια

1 μονάδα για το καθένα

(1-2 Μονάδες)

Βασικές γνώσεις στατιστικής ανάλυσης και γνώσεις υπολογιστών (ύπαρξη πιστοποίησης)

2 μονάδες (1 για το καθένα)

Βασικές γνώσεις γερμανικής γλώσσας

1 μονάδα

Συνέντευξη
Η Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θα διενεργηθεί μεταξύ των 2-3 επικρατέστερων υποψήφιων. Αντικείμενο αξιολόγησης θα είναι: α) η ερευνητική τους εμπειρία καθώς β) οι γνώσεις τους στο αντικείμενο του έργου

1-10 Μονάδες (5 Μονάδες ανά αντικείμενο)

Συμμετοχή στο ΠΕ.3-2 με αντικείμενο: Μελέτη του γενετικού και επιγενετικού προφιλ ατόμων με διαταραχές λόγου πριν και μετά την λογοθεραπευτική παρέμβαση. Ανάλυση πιθανών βιοδεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση.

e-max.it: your social media marketing partner