Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14945/2022
17-03-2022
01-04-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
REQUIRED QUALIFICATIONS

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
SCORE RATING or ON/OFF

Πτυχίο Χημείας // B.Sc. Chemistry

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οργανική Χημεία // M.Sc. Organic Chemistry

ΟN/OFF

Εμπειρία στη λήψη NMR με 1D, 2D  και στο χαρακτηρισμό φυσικών/οργανικών προϊόντων // Experience in H1, C13 NMR with 2D (COSY, HMBC, HSQC, NOE etc), F19 and experience in characterization in natural/organic products.

ON/OFF

Εμπειρία χρήσης επιστημονικών οργάνων όπως Mass spectrometry, Microwave reactor, Combi Flash, IR, UV // Instrument handling like Microwave reactor, Combi Flash, Mass spectrometry, IR, UV

ON/OFF

Εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό βιολογικών/φυσικών προϊόντων και ανάπτυξη συνθετικών μεθοδολογιών. // Experience in synthesis and characterization of organic/natural products and development of synthetic methodologies.

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με Φαρμακευτική Χημεία // Publications in international scientific journals on Pharmaceutical Chemistry.

5 μονάδες ανά δημοσίευση
μέγιστο 30 // 5 points per publication, maximum 30 points

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner