Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15208/2022
18-03-2022
04-04-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
REQUIRED QUALIFICATIONS

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
SCORE RATING or ON/OFF

ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Εμπειρία σε χρήση αναλυτικών τεχνικών χρωματογραφίας (CC, MPLC, HPLC, GC, κτλ.), φασματομετρίας μάζης (MS) και 1D/2D-NMR.

ON/OFF

Εμπειρία σε εκχύλιση φυτών και φυτοχημική ανάλυση δευτερογενών μεταβολιτών ανώτερων φυτών.

ON/OFF

Δημοσιεύσεις/αναρτήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σχετικές με φυτοχημική ανάλυση

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιητικό C2)

ON/OFF

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner