Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15657/2022
23-03-2022
07-04-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
83050

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με υπολογιστική μοντελοποίηση βιοϊατρικών δεδομένων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης ή υπολογιστικής όρασης ή επεξεργασίας εικόνας

ON/OFF

Γνώσεις προγραμματισμού Python ή R ή Matlab

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 Μονάδες: ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ,

100 Μονάδες: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ,

150 Μονάδες: ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Έως 15 μονάδες

ΕΕ1 - Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης.

ΕΕ2 - Υπολογιστική Ανάλυση Διατροφικής Σύστασης Πιάτου.

ΕΕ3 - Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Συστήματος MedDietAgent.

e-max.it: your social media marketing partner