Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15609/2022
23-03-2022
07-04-2022
ΓΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ Η2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ (Eco-Bio-H2-FCs)
82886

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης υλικών ή Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή Χημικού ή συναφούς αντικειμένου

Βαθμός πτυχίου x 10 μονάδες

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Φυσικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Επιστήμη ή Χημεία των Υλικών

ΟΝ/OFF

3

Υποψήφιος Διδάκτορας με θέμα σχετικό κατά προτίμηση στην Χημεία Υλικών (Σύνθεση και Χαρακτηρισμό Νανοϋλικών άνθρακα ή πυριτίας)

ΟΝ/ΟFF

4

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σύνθεσης/τροποποίησης υλικών (αντιδράσεις στερεάς κατάστασης, ένθεσης, υγρής χημείας κ.ά) με έμφαση στα καταλυτικά και προσροφητικά υλικά (μεσοπορώδη MCM-41, SBA-15, KIT-6, φυλλόμορφα, νανοάνθρακες, κ.ά.)

ON/OFF

5

Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού υλικών (XRD, SEM/EDS, XPS, Raman, FTIR, DTA/TGA/DSC, AFM, κλπ). Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού πορωδών υλικών (ποροσιμετρία κλπ.)

ΟΝ/OFF

6

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών, ή κοινοτικών ή διεθνών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων

Έτη x 20 μονάδες με max 100 μονάδες

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Γνώση Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί)

Καλή γνώση: 50 Μονάδες

Πολύ καλή γνώση: 100 Μονάδες Άριστη γνώση: 150 Μονάδες

2

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σχολεία, ημερίδες κλπ.

Ανακοινώσεις x 5 Μονάδες με max 50 Μονάδες

3

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Δημοσιεύσεις x 10 Μονάδες με max 200 Μονάδες

Συμμετοχή στην σύνθεση και δομικό, μορφολογικό και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό προσροφητικών και καταλυτικών υλικών για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των υλικών, την ανάπτυξη κυψελίδας βιοαερίου και την κατασκευή συστήματος καθαρισμού H2.

e-max.it: your social media marketing partner