Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15591/2022
23-03-2022
07-04-2022
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
82982

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βιοτεχνολόγος ή Βιολόγος, ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός x 2 μονάδες (μέγιστο: 20 μονάδες)

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

4

Εργαστηριακή εμπειρία στην περιοχή της ενζυμικής και μικροβιακής τεχνολογίας και στην ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή βιβλίο, ή με βεβαίωση ερευνητικής εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους από τον επιστημονικά υπεύθυνο ή διευθυντή εργαστηρίου, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα)

ON/OFF

5

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

10 μονάδες (καλή)/ 15 μονάδες (πολύ καλή)/ 20 μονάδες (άριστη)

6

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Βαθμός συνάφειας θέματος διδακτορικής διατριβής με  το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας

Έως 20 μονάδες                                                                                  (0:καθόλου συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

2

Εργαστηριακή εμπειρία στην ανάλυση βιοδραστικών ενώσεων με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή βιβλίο, ή με βεβαίωση ερευνητικής εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους από τον επιστημονικά υπεύθυνο ή διευθυντή εργαστηρίου, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα)

20 Μονάδες

3

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της υποτροφίας

Αριθμός Δημοσιεύσεων x 10 μονάδες / Αριθμός Ανακοινώσεων x 5 μονάδες

(μέγιστο: 20 μονάδες)

  • Παραγωγή φυσικών βιοδραστικών ενώσεων και χαρακτηρισμός (EE1).
  • Παραγωγή μεμβρανών εργαστηριακής κλίμακας και χαρακτηρισμός (EE3).
e-max.it: your social media marketing partner