Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15478/2022
22-03-2022
06-04-2022
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
82658

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται ή με βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Γνώσεις Προγραμματισμού σε Unity 3D (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, τις σπουδές ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

ON/OFF

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία 1-5 μονάδες ανά κριτήριο (ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία: 10 μονάδες, μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε ανάπτυξη μεγάλων projects στην περιοχή των γραφικών (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)

(αριθμός project) x 10 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)                                   

Εμπειρία σε ανάπτυξη μεγάλων projects στην Πληροφορική (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)                                                    

(αριθμός project) x 5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Εμπειρία απασχόλησης σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο εικονική πραγματικότητα ή γραφικά ή απόδοση αντικειμένων ή σε συναφές  αντικείμενο (κρίνεται με βάση το βιογραφικό ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

(αριθμός μηνών) x 2 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Μεταφορά διαδραστικού συστήματος εικονικής περιήγησης στο Vive focus 3 (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner