Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15345/2022
21-03-2022
05-04-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι o υποψήφιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ[1] ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)[2]

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υποτροφίας (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

ON/OFF[3]

Γνώση γλώσσας Σχεδίασης Υλικού (Verilog ή VHDL)

ON/OFF

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού εξειδικευμένων εργαλείων CAD (CADENCE, SYNOPSYS, INTEL QUARTUS)

(μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας) x 1 Μονάδα

(μέγιστο 10 μονάδες)

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

βαθμολογία 1-5 ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός: 10 μονάδες, μέγιστο: 20 μονάδες)

 

[1] Αλλάζει ανάλογα με το αντικείμενο

[2] Μόνο αν κρίνεται απαραίτητο

[3] Δεν είναι απαραίτητο για κάτοχους διπλώματος που είναι αναγνωρισμένο ως integrated master.

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 2 Μονάδες, (μέγιστος βαθμός 20 Μονάδες)

Εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(Μήνες εμπειρίας) x 2 Μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 30 Μονάδες)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

(Αριθμός δημοσιεύσεων) x 5 Μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 20 Μονάδες)

  • Αξιόπιστα και Ασφαλή Συστήματα-σε-Ολοκληρωμένο (SoC). Μελέτη των τεχνικών σχεδίασης υλικού για την βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας SoC σε νέες εφαρμογές των ψηφιακών συστημάτων, όπως είναι τα ΙοΤ συστήματα, οι επιταχυντές εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, και οι επιταχυντές για κρυπτογραφικές συναρτήσεις. Στόχος είναι να προταθούν αρχιτεκτονικές λύσεις ή/και λύσεις λογισμικού μέσω της ανάπτυξης οδηγών συσκευών, οι οποίες, όταν θα εφαρμόζονται στο πεδίο της εφαρμογής, θα έχουν χαμηλό υπολογιστικό κόστος, χαμηλό κόστος σε υλικό, και χαμηλή κατανάλωση ισχύος, και να υλοποιηθούν πρωτότυπες πειραματικές πλατφόρμες είτε σε ASIC είτε σε Field Programmable Gate Arrays (FPGAs).
  • Αξιόπιστα και Ασφαλή Συστήματα-σε-Ολοκληρωμένο (SoC). Μελέτη τεχνικών για την αξιολόγηση και ανάπτυξη τεχνικών σχεδίασης υλικού για την αποδοτική βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας συστημάτων υλικού σε νέες εφαρμογές των ψηφιακών συστημάτων σε ολοκληρωμένο, όπως είναι τα ΙοΤ συστήματα, οι επιταχυντές εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, και οι επιταχυντές για κρυπτογραφικές συναρτήσεις. Σχεδίαση αλγοριθμικών και αρχιτεκτονικών λύσεων, ανάπτυξη οδηγών συσκευών, αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων, ανάπτυξη πρωτοτύπων σε ASIC ή/και σε Field Programmable Gate Arrays (FPGAs).
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3, ως μέρος των παραδοτέων Π1.3.1 και Π1.3.3.
e-max.it: your social media marketing partner