Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15195/2022
18-03-2022
04-04-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Έρευνα και Ανάπτυξη ΙοΤ εφαρμογών για τη Συλλογή και Αξιοποίηση Μεγάλων Δεδομένων και τη Δημιουργία Ευφυούς Ξενοδοχείου
63113

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΤΕΙ Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ 

 

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα εισαγωγής, σχεδίασης, εφαρμογής και υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων 

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων  

Μήνες Εργασίας Χ 1 Μονάδα, Μέγιστο 20 Μονάδες

Εμπειρία στην συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων  και σχεδιασμό συστημάτων εξόρυξης δεδομένων

Μήνες Εργασίας Χ 1 Μονάδα, Μέγιστο 20 Μονάδες

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών εφαρμογών.

Μήνες Εργασίας Χ 1 Μονάδα, Μέγιστο 20 Μονάδες

Επαγγελματική εμπειρία στην δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος συστάσεων, ανάδειξης και χρήσης του ολοκληρωμένου διαδικτυακού πληροφορικού συστήματος.

Μήνες Εργασίας Χ 1 Μονάδα, Μέγιστο 20 Μονάδες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη της ομάδας έργου στον καθορισμό των απαιτήσεων και προδιαγραφών του συστήματος από τεχνολογικής πλευράς και του απαιτούμενου εξοπλισμού, καθώς και στην τεχνική έκθεση για την ανάλυση και απαιτήσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων, την περιγραφή των μεθόδων και εφαρμογών (ΠΕ2). Συμβολή στην ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη της εφαρμογής προβολής των χώρων του ξενοδοχείου (ΠΕ3). Συμμετοχή στο σχεδιασμό και δημιουργία των πληροφοριακών εφαρμογών συλλογής, επεξεργασίας και καταχώρησης δεδομένων (ΠΕ4). Συμμετοχή στο σχεδιασμό προηγμένων τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων κατηγοριοποιήσεων των επισκεπτών του ξενοδοχείου και εφαρμογή «Συστημάτων Συστάσεων» (Recommendation systems) (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner