Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14943/2022
17-03-2022
01-04-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβαλλοντολόγου

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη ή Μηχανική Υλικών ή/και Πολυμερών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

Άριστα: 100 μονάδες

Λίαν καλώς: 80 μονάδες

Καλώς: 50 μονάδες

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική
των Υλικών ή/και Πολυμερών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

0-20 Μονάδες

Eμπειρία σε ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης (SEM)/ Πρωτόκολλα προετοιμασίας δειγμάτων για παρατήρηση με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης

ON/OFF

Εμπειρία στην συγγραφή προγραμμάτων, ερευνητικών εργασιών

ON/OFF

Τριετής εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο

ON/OFF

Υποτροφίες/Διακρίσεις

0-10 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις

2 μονάδες/δημοσίευση
με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 80 μονάδες
Καλή γνώση: 50 μονάδες

Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια:

  • ΕΕ1:Οριστικοποίηση μεθοδολογίας για προετοιμασία/παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης.
  • ΕΕ2:Ανάπτυξη μεθοδολογίας για προετοιμασία/παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία διέλευσης.
  • ΕΕ3:Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων ομάδων-εκπαίδευση χρηστών-επικουρία στη μελέτη ιδιόμορφων/απαιτητικών δειγμάτων με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία.
e-max.it: your social media marketing partner