Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14377/2022
15-03-2022
30-03-2022
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
82704

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών AΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 3 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνάφειας (0-3) x (βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10)

(μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Πληροφορική και ειδικότερα στα οικοσυστήματα δεδομένων

Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνάφειας

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Επαγγελματική εμπειρία συναφής με την ανάπτυξη συστημάτων

(βαθμολογία 0-10) x 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Εμπειρία στην χρήση εργαλείων και τεχνικών επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα).

(βαθμολογία 0-10)

(μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του τελικού Πρωτότυπου του έργου Proximiot (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3: Ολοκλήρωση, βελτίωση του συστήματος και επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας).

e-max.it: your social media marketing partner