Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13284/2022
09-03-2022
24-03-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
63116

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με πολιτισμό/τουρισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε

·       Έως 1 έτος: 5 μονάδες

·       >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

·       >3 έως 5 έτη: 15 μονάδες

·         Άνω >5 ετών: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα οργάνωσης δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με τον πολιτισμό/τουρισμό

·       Έως 1 έτος: 5 μονάδες

·       >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

·       >3 έως 5 έτη: 15 μονάδες

·         Άνω >5 ετών: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα διάχυσης, ενημέρωσης, επιμέλεια κειμένων και ανανέωσης δικτυακών τόπων

·       Έως 1 έτος: 5 μονάδες

·       >1 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

·         Άνω >5 ετών: 20 μόρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη της ομάδας έργου για τη διοργάνωση του webinar  ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη λειτουργία της QNeST PLUS πλατφόρμας (διαμόρφωση περιεχομένου), υπεύθυνος/η για την επιμέλεια του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναλύει την λειτουργία των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, επιμέλεια των κειμένων που αφορούν στα παραδοτέα του έργου από πλευράς Π.Ι προκειμένου να δημοσιευθούν και να κοινοποιηθούν στις ομάδες στόχους και το ευρύτερο κοινό (WPΤC).

e-max.it: your social media marketing partner