Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11285/2022
01-03-2022
16-03-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
63116

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ (Π.Ε) της ημεδαπής ή ισοδύναμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών

·         Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·         Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·         Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη, δοκιμές και ολοκλήρωση συστημάτων και έλεγχο λειτουργίας  συστημάτων

·         Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·         Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·         Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

Εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση και συλλογή δεδομένων και πληροφοριών

·         Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·         Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·         Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Σχεδιασμός, ανάλυση απαιτήσεων, ανάπτυξη νέων ενοτήτων στην πλατφόρμα του QNeST PLUS. Λειτουργικές απαιτήσεις διεπαφής, συνεισφορά στον σχεδιασμό και δημιουργία σύγχρονης γραφικής διεπαφής για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην εφαρμογή. Οργάνωση της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων & σχεδιασμός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης (WPΤ1).

e-max.it: your social media marketing partner