Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11279/2022
01-03-2022
16-03-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
63116

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά /αναπτυξιακά (ευρωπαϊκά ή /και συγχρηματοδοτούμενα) έργα

·         • Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια
• Εμπειρία  από 1 έως 3 έτη: 10 μόρια
• Εμπειρία  από 3 έως 5 έτη: 15 μόρια                                                     • Εμπειρία >5 έτη: 20 μόρια

Εμπειρία στην σχεδίαση, προγραμματισμό και ανάπτυξη λογισμικού & ηλεκτρονικών πλατφορμών

·         • Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια
• Εμπειρία  από 1 έως 3 έτη: 10 μόρια
• Εμπειρία  από 3 έως 5 έτη: 15 μόρια                                                     • Εμπειρία >5 έτη: 20 μόρια

Συναφείς δημοσιεύσεις σε βιβλία, περιοδικά, συνέδρια

·         Αριθμός δημοσιεύσεων * 1 μόριο: max 15 μόρια

Γνώση Δεύτερης Ευρωπαϊκής Γλώσσας

Ναι: 10 μόρια
Όχι: 0 μόρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

 

Οργάνωση και συντονισμός της προγραμματιστικής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, καθοδήγηση στην σχεδίαση και δημιουργία πολυμεσικού υλικού, στην δημιουργία πολλαπλών εικόνων και μικρογραφιών με βάση τις  απαιτήσεις του περιβάλλοντος, βελτιστοποίηση εικόνων χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους που θα αλλάζουν το μέγεθός τους χωρίς αλλαγή στην ποιότητα. Επικοινωνία με εταίρους (WPΤ1).

e-max.it: your social media marketing partner