Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11272/2022
01-03-2022
16-03-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
63116

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Φοιτητής/τρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  ή αντίστοιχου τμήματος, το πολύ έως 10ου εξαμήνου.

ON/OFF

Επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 36 μαθημάτων του οδηγού σπουδών του τμήματος

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα ερευνητικό/ αναπτυξιακό έργο

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέσος βαθμολογίας >7,5

Ο μέσος όρος του βαθμού.

 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Γνώση Blender, Photoshop, επεξεργασία εικόνων 

0

10

Γνώση Unity, Vuforia, C/C++,

0

10

Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών 

0

10

Γνώση Java, HTML, Javascript, 

0

10

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ο/η συνεργάτης θα υποστηρίξει την προγραμματιστική διαδικασία επικαιροποίησης και αναβάθμισης της QNeST πλατφόρμας, θα αναλάβει την συλλογή και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού, θα εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών για το υλικό που θα προστεθεί, ώστε να διασφαλιστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας (WPΤ1).

e-max.it: your social media marketing partner