Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11270/2022
01-03-2022
16-03-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
63116

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισοδύναμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στον προγραμματισμό και ανάπτυξη front - end εφαρμογών

·         Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·         Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·         Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

Εμπειρία στην σχεδίαση, προγραμματισμό και ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών με υπηρεσίες πρόσβασης από κινητές και σταθερές συσκευές.

·         Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·         Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·         Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

Εμπειρία στη σχεδίαση εφαρμογών συλλογής δεδομένων με χρήση κινητών τηλεφώνων/κινητών συσκευών και την ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας τους                   

·         Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·         Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·         Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών Javascript/ Typescript, Java, Angular

·         Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·         Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·         Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

 

Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και ανάπτυξης του front-end της πλατφόρμας, ανάπτυξη εφαρμογών για την βελτίωση της πρόσβασης από κινητές συσκευές, οργάνωση, και ανασχεδιασμός της υπάρχουσας βάσης δεδομένων και επικαιροποίηση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών, προσθήκη εφαρμογών, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική QNeST πλατφόρμα (WPΤ1).

e-max.it: your social media marketing partner