Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11260/2022
01-03-2022
16-03-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
63116

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή τα Πληροφοριακά Συστήματα,  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό/ αναπτυξιακό έργο 

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή σε ανάπτυξη εφαρμογών webhosting, διαχείρισης server, Linux συστημάτων, Ασφάλειας συστημάτων διεπαφών, εμπειρία ανάπτυξης και χρήσης JSONWebToken και Hapi.JS

•Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μονάδες
•Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες
•Εμπειρία από 3 έως 5 έτη: 15 μονάδες
•Εμπειρία > 5 έτη: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία διαδικτυακών εφαρμογών, αξιοποιώντας γνώσεις σχεδίασης και προγραμματισμού δικτυακών εφαρμογών (Html, Java Script, PHP, JSP, CSS3 wordpress, jquery) συστημάτων

• Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μονάδες
• Εμπειρία  από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες
•Εμπειρία από 3 έως 5 έτη: 15 μονάδες
• Εμπειρία > 5 έτη: 20 μονάδες

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη Backend εφαρμογών, με ανάπτυξη και χρήση RestAPI και NodeJS

•Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μονάδες
•Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες
•Εμπειρία από 3 έως 5 έτη: 15 μονάδες
•Εμπειρία > 5 έτη: 20 μονάδες

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υπεύθυνος/η για τον back-end προγραμματισμό της πλατφόρμας, την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού, της QNeST πλατφόρμας μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας docker (ανάπτυξης μικρουπηρεσιών) για την πιο αξιόπιστη και ταχύτερη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Υπεύθυνος για την προετοιμασία υλικού παρουσιάσεων των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας. Συνεργασία και επικοινωνία με εταίρους (WPΤ1).

e-max.it: your social media marketing partner