Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11218/2022
01-03-2022
16-03-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
63116

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ή ισοδύναμου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

ON/OFF

Εμπειρία σε προγραμματισμό δικτυακών τόπων

ON/OFF

Συμμετοχή σε έργο ανάπτυξης λογισμικού / σχεδίασης πληροφοριακού συστήματος/ περιβάλλοντος (τουλάχιστον ένα έργο)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών cloud

• Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια
• Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια
• Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

 

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών Javascript/ Typescript, Java & Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών Angular

• Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια
• Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια
• Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

 

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών Node.js & εφαρμογών Mongo

• Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια
• Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια
• Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

 

Εμπειρία στην δημιουργία  & σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού 

• Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια
• Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια
• Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συνεισφορά στην διαδικτυακή παρουσίαση της πλατφόρμας και τον σχεδιασμό της διεπαφής της, υποστήριξη της ομάδας σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού,  συνεισφορά στην δημιουργία εκπαιδευτικού οδηγού που θα διευκολύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) να χρησιμοποιούν τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες της QNeST πλατφόρμας, με στόχο την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών/χρηστών στην πλατφόρμα αλλά και την ενσωμάτωσή τους στο QNeST δίκτυο (WPΤ1).

e-max.it: your social media marketing partner