Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10654/2022
28-02-2022
15-03-2022
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
INSPIRED - ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ
82182

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών Θετικών Επιστημών ή Βιοεπιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε Βιοεπιστήμες

ON/OFF

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης θέμα

20 μονάδες για μέγιστη συνάφεια

Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2 τουλάχιστον

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία σε

1.    μεθοδολογίες χειρισμού DNA/πρωτεϊνών

2.    φασματοσκοπικές μεθόδους

3.    κυτταρικές καλλιέργειες

4.    υπερέκφραση πρωτεϊνών σε βακτήρια και απομόνωσή τους με χρωματογραφικές μεθόδους

5.    ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιομοριακών αλληλεπιδράσεων

1-40 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

max 15 μονάδες

(5 μονάδες/δημοσίευση)

Χρήση Υπολογιστών (Πτυχίο E.C.D.L. ή ανάλογο)

5 μονάδες

Ανίχνευση και χαρακτηρισμός βιομοριακών αλληλεπιδράσεων με φασματοσκοπικές μεθόδους.

e-max.it: your social media marketing partner