Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10639/2022
28-02-2022
15-03-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (TO_AITION)
82773

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση των βιοιατρικών δεδομένων και την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Έτη x 50 Μονάδες με max 100 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας

Έτη x 50 Μονάδες με max 100 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη πλατφόρμας «νέφους»

ON/OFF

Γνώση γλωσσών προγραμματισμού/τεχνολογίες: C++/CLI, C++ 11, C#, Python, MATLAB, Web Development

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 10 μονάδες

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ:30 μονάδες

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 50 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σχετικές με Βιοϊατρική μηχανική

Δημοσιεύσεις Χ 5 Μονάδες με μέγιστη βαθμολογία 25 Μονάδες

  • Πακέτο εργασίας «WP1, T1.1 Cloud infrastructure setup and maintenance».
  • Πακέτο εργασίας «WP5, Τ2 Selection of biomarkers or combinations thereof for the diagnosis of isolated, comorbid or multimorbid disease manifestations, Τ5.3 Selection of biomarkers or combinations thereof for the prognosis and monitoring of isolated, comorbid or multimorbid disease, Τ5.4 Phenomewide association studies to analyse whether genetic factors predisposing to depression are also related to CVD and vice versa.».
  • Πακέτο εργασίας «WP6, T6.1 Workflows of the risk stratification model of CVD-depression co/multimorbidity».
e-max.it: your social media marketing partner