Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10413/2022
28-02-2022
15-03-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82168

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Α. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Β. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

ON/OFF

Γ. Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασία κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

20 Μονάδες

Β. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία

Max 20 Μονάδες (Μήνες Εμπειρίας Χ2 Μονάδες)

Γ. Αποδεδειγμένη Διοικητική Εμπειρία

Max 20 Μονάδες (Μήνες Εμπειρίας Χ2 Μονάδες)

Δ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Max. 40 μονάδες

Δ1. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης

Μη γνώστης: 0, Γνώστης: 15

Δ2. Διοικητικές ικανότητες

Μη γνώστης: 0, Γνώστης: 15

Δ3. Επικοινωνιακές δεξιότητες

Μη γνώστης: 0, Γνώστης: 10

Διοικητική Υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

e-max.it: your social media marketing partner