Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10166/2022
25-02-2022
14-03-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
82963

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ερευνών σχετικών με την απασχόληση και την αγορά εργασίας 

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση στατιστικών πακέτων επεξεργασίας δεδομένων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο οικονομικής ή/και στρατηγικής ανάλυσης ή κοινωνικής έρευνας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

20 μονάδες

Β. Αποδεδειγμένη ικανότητα συγγραφής επιστημονικών κειμένων ή/και μελετών συναφών με το αντικείμενο του έργου

Max: 30 μονάδες

(3 μονάδες ανά μελέτη)

Γ. Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα αποτύπωσης μεθοδολογιών ή/και στρατηγικού σχεδιασμού

Max 20 μονάδες

(2 μονάδες ανά μήνα)

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ

Max 30 μονάδες

Δ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα επικοινωνίας

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμημένων προσόντων

100 μονάδες

Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 3.1.Μεθοδολογία παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης, 3.2.Μελέτη παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης (φάση 1), 3.3. Μελέτη παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης (φάση 2).  

e-max.it: your social media marketing partner