Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10109/2022
25-02-2022
14-03-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
82963

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ή Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

ON/OFF

Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων γραφιστικής

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας, διάρκειας 12 μηνών

Max: 30 μονάδες

(2,5μονάδες ανά μήνα)

Β. Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή έργα ή δράσεις που να αποδεικνύεται μέσα από κατάθεση συλλογής επαγγελματικών έργων (portfolio)

Max: 20 μονάδες

(5 μονάδες ανά έργο)

Γ. Γνώσεις ψηφιακού marketing μέσω σχετικών σεμιναρίων, διάρκειας 100 ωρών

Max 20 μονάδες

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ

Max 30 μονάδες

Δ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα επικοινωνίας

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμημένων προσόντων

100 μονάδες

Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 4.1.Κατάλογος υλοποιημένων ομαδικών εργαστηρίων ανά ακαδημαϊκό έτος, 4.2.Αναφορά υλοποίησης Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4.4.Αναφορά υπηρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, 4.5. Ηλεκτρονικό υλικό εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης (ηλεκτρονικό υλικό), 5.1. Δικτυακός τόπος υπηρεσιών σταδιοδρομίας Π.Ι. Γραφείου Διασύνδεσης (ΔΑΣΤΑ), 5.4.Ενημερωτικό υλικό προβολής και ενημέρωσης.

e-max.it: your social media marketing partner