Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9998/2022
24-02-2022
11-03-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
63116

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) της ημεδαπής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Project Management (Διαχείριση Έργου) ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με πολιτισμό/τουρισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε

·       Έως 1  έτος: 5 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >5 ετών: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα οργάνωσης δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

·       Έως 1  έτος: 5 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Άνω >5 ετών: 20 μόρια

Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

Ναι: 10 μόρια

Όχι: 0 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υπεύθυνος/η για το σχεδιασμό και οργάνωση των δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης, επικοινωνία με τους άλλους communication managers, υπεύθυνος/η προβολής του έργου και υπεύθυνος για την διενέργεια του webinar (διαδικτυακού σεμιναρίου) με στόχο την επίδειξη της QNeST PLUS πλατφόρμας για την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη χρήση της, υπεύθυνος/ η για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναλύει την λειτουργία των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου  (WPΤC).

e-max.it: your social media marketing partner